برچسب گذاری توسط: پیشینه تحقیق تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه