برچسب گذاری توسط: مدیریت

مدیریت بر فرهنگ های متفاوت 83 صفحه + doc

مقاله ای که به مدیر کمک می کند تا توانایی مقابله با ناهنجاری ها را داشته باشد کمک می کند تا بتواند بر انسانهایی با فرهنگ های متفاوت حتی در سطح جهانی مدیریت بنماید