برچسب گذاری توسط: مبانی نظری تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه