برچسب گذاری توسط: تاثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه